Tin Vui Tháng 09-2012 In

» Đọc / download Tin Vui Tháng 09-2012 - Trang Bìa - (pdf - 1,1 MB)

» Đọc / download Tin Vui Tháng 09-2012 (pdf - 2,7 MB)

 

Quí vị có thể download hồ sơ pdf này bằng cách:

ấn chuột phải vào link ở trên
Save Link As / Speichern unter...
(nếu dùng Mozilla Firefox) hoặc
Save Target As... / Ziel Speichern unter ... (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
lưu vào folder / Ordner nào quí vị muốn.